Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Política de privacitat

Comença el contingut principal

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament

La visita a aquest lloc web no obliga l’usuari a facilitar cap informació sobre si mateix. Tanmateix, per utilitzar algun dels serveis o accedir a determinats continguts, els usuaris han de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. En cas que l’usuari faciliti informació de caràcter personal, l’informem que les dades seran tractades per EDP Energía, S.A.U. i EDP Comercializadora, S.A.U., amb domicili social a Oviedo, pl. del Fresno, 2, 33007,i Bilbao, Calle General Concha20, 48010, i NIF A33543547 i A95000295, respectivament (a partir d’ara, EDP), com a responsables del tractament, segons el que s’estableix en el Reglament general de protecció de dades ((UE) 2016/679) (a partir d’ara, RGPD) i la seva normativa de desenvolupament.

Finalitats del tractament

En concret, les dades poden ser tractades, quan l’usuari així ho sol·liciti, per gestionar l’atenció i el seguiment de les sol·licituds i les consultes adreçades a través del lloc web, així com per a la realització d’enquestes i la participació en sorteigs, jocs i promocions.

Qualitat de les dades

Les dades sol·licitades són de caràcter obligatori i limitades a les necessàries per procedir a la prestació i/o la gestió del servei sol·licitat, la qual cosa s’ha d’informar convenientment en el moment de la recollida de les dades de caràcter personal. En cas de no facilitar-les o no facilitar-les correctament, no es pot prestar el servei.

En aquests supòsits, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Base jurídica del tractament

En el cas de les gestions tramitades a través del lloc web i el registre en aquest, els tractaments de dades efectuats es fonamenten en la relació jurídica derivada de la seva sol·licitud.

El tractament de dades per a la realització d’enquestes es basa en l’interès legítim d’EDP per tal de millorar la qualitat dels serveis prestats als clients i/o els usuaris, amb la possibilitat d’oposar-se a aquests tractaments en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments efectuats anteriorment.

En cap cas es poden incloure en els formularis continguts en el lloc web dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, llevat que el sol·licitant n’hagi obtingut amb caràcter previ el consentiment en els termes exigits per l’article 7 del RGPD. En aquest sentit, és el sol·licitant qui respon amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i de qualsevol altra en matèria de dades de caràcter personal.

Comunicacions de dades a tercers

Les dades personals dels usuaris registrades en el lloc web poden ser cedides a les administracions públiques que correspongui per llei, a altres empreses del grup empresarial per a finalitats administratives internes i als proveïdors del responsable del tractament necessaris per al compliment adequat de les obligacions contractuals.

Terminis de conservació

Les dades personals seran conservades durant la vigència del seu contracte de subministrament amb EDP. En la resta de casos, durant el temps que calgui per contestar les seves sol·licituds o per analitzar el contingut de les seves respostes a les enquestes. Una vegada finalitzada la relació contractual, contestades les seves sol·licituds o analitzades les seves respostes, segons correspongui en cada cas, les seves dades personals seran esborrades, i es mantindrà la resta d’informació anonimitzada únicament a l’efecte estadístic. Sense perjudici de l’anterior, les dades es poden conservar durant el termini establert per complir les obligacions legals de manteniment de la informació i, com a màxim, durant el termini de prescripció de les accions legals corresponents. Durant el termini de prescripció esmentat, les dades s’han de mantenir bloquejades. Superat aquest període, les dades s’han de suprimir.

Seguretat de les dades

En aplicació del que s’estableix en l’article 32 del RGPD, EDP es compromet a complir les obligacions de seguretat d’aquelles dades facilitades pels usuaris i a procurar establir tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’usuari faciliti, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades facilitades i els riscos als quals poden estar exposades. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables..

EDP ha de tractar les dades de l’usuari de manera confidencial, en tot moment, i guardar-ne el preceptiu deure de secret, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació.

Drets de l’interessat

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, així com el de revocació dels consentiments atorgats prèviament, en els termes establerts legalment mitjançant un escrit adreçat a EDP, a l’adreça següent: Canal de Comunicación LOPD, pl. del Fresno, núm. 2, 33007 Oviedo. Així mateix, pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic amb les seves dades personals a cclopd@edp-residencialbytotal.es. En ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI del titular o d’un document que n’acrediti la identitat.

Igualment, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’EDP en l’adreça postal següent: pl. del Fresno, 2, 33007 Oviedo, o en el correu electrònic cclopd@edp-residencialbytotal.es, en cas que consideri vulnerat algun dels seus drets relacionats amb la protecció de dades, o, si s’escau, interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça següent: c. de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Fi del contingut principal