Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Comença el contingut principal

Gaudeix del confort amb el nostre servei de climatització.

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

Dades de la sol·licitud

* Tipus d’habitatge:

Normativa de protecció de dades personals

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer el titular i el responsable del qual és CLIENT, les dades de contacte del qual són:

Adreça: ADREÇA

Tel.: TELÈFON

Correu electrònic: EMAIL

En virtut d’això, l’usuari presta el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquest lloc web, base jurídica que legitima el tractament de les dades personals facilitades.

Les dades personals facilitades es tractaran amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació efectuades a través del lloc web. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en els diferents formularis inclosos en el lloc web de manera verdadera, exacta, completa i actualitzada.

Les dades personals es conservaran durant el termini de prescripció de les accions legals corresponents, llevat que l’interessat n’autoritzi el tractament per un termini superior.

Igualment, de conformitat amb el que estableix la normativa de protecció de dades, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició a aquest, o la portabilitat de les dades, sol·licitant-ho per escrit a l’adreça postal següent ADREÇA o al correu electrònic EMAIL. La sol·licitud haurà de contenir el nom i els cognoms de l’interessat, una còpia d’un document que acrediti fefaentment la seva identitat, domicili a l’efecte de notificacions, data, signatura i documents acreditatius de la petició que es formula. Si la sol·licitud no compleix els requisits especificats, es requerirà que sigui esmenada.

En cap cas les dades personals tractades seran cedides o comunicades a cap entitat nacional o internacional.

D’altra banda, l’advertim del seu dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per tractar les seves dades personals, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Finalment, li recordem, per imperatiu legal, el seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, núm. 6, 28001 Madrid), si considera que s’ha vulnerat algun dels seus drets relacionats amb la protecció de dades.

Fi del contingut principal