Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Juntes arbitrals de consum

Senzill, ràpid, voluntari, gratuït

Comença el contingut principal

Juntes Arbitrals de consum

Les comercialitzadores EDP Energía S.A.U. y EDP Comercializadora S.A.U  estan adherides als sistemes d’arbitratge de consum nacional i autonòmics amb l’objectiu de facilitar als seus clients un mitjà de resolució de conflictes gratuït per les discrepàncies que puguin sorgir amb els seus clients en el desenvolupament de les seves activitats.

El sistema d’arbitratge de consum és l’instrument que les administracions públiques posen a disposició dels ciutadans per resoldre d’una manera eficaç els conflictes i les reclamacions que sorgeixen en les relacions de consum.

La llei defineix el sistema d’arbitratge de consum com el sistema extrajudicial de resolució de conflictes entre els consumidors i usuaris i els empresaris o professionals a través del qual, sense formalitats especials i amb caràcter vinculant i executiu per a ambdues parts, es resolen les reclamacions dels consumidors i els usuaris, sempre que el conflicte no versi sobre intoxicació, lesió o mort o hi hagi indicis racionals de delicte.

A través del sistema d’arbitratge de consum les parts, voluntàriament, encarreguen a un òrgan arbitral, que actua amb imparcialitat, independència i confidencialitat, la decisió sobre la controvèrsia o el conflicte sorgit entre aquestes.

Aquesta decisió, vinculant per a ambdues parts, té la mateixa eficàcia que una sentència.

Característiques

Els avantatges del sistema d’arbitratge de consum per a ambdues parts són:

 • Extrajudicial. Es tracta d’una via alternativa de resolució de conflictes, que es resolen mitjançant una decisió arbitral (laude), sense necessitat d’acudir a la via judicial.
 • Senzill. El procediment arbitral no té tràmits complexos.
 • Ràpid. Una vegada formalitzat el conveni arbitral, s’ha de dictar el laude corresponent en un termini màxim de 6 mesos.
 • Voluntari. Les parts en conflicte (persona consumidora i empresa) són lliures de sotmetre’s o no al sistema d’arbitratge. L’arbitratge només té lloc quan ambdues parts expressen la seva voluntat en aquest sentit, amb la formalització del conveni arbitral corresponent.
 • Gratuït. Ni la persona consumidora ni l’empresa han de pagar res pel servei d’arbitratge. Igualment, les empreses tampoc han de pagar una quota per estar adherides al sistema d’arbitratge de consum. Només quan la persona consumidora o l’empresa sol•liciten la pràctica d’un peritatge se n’ha de pagar el cost, que va a càrrec de la part que l’ha demanat, si així ho estima el col•legi arbitral corresponent.
 • Vinculant i executiu. Formalitzat el conveni arbitral, les parts estan obligades a complir el laude que es dicti. En aquest sentit, la decisió arbitral produeix els mateixos efectes de cosa jutjada que una sentència judicial.

En definitiva, el sistema d’arbitratge de consum permet a les dues parts resoldre controvèrsies sense despeses, amb rapidesa i sense necessitat d’acudir als tribunals de justícia.

Tipus d’arbitratge de consum

L’arbitratge de consum admet 2 tipus d’arbitratge:

Arbitratge d’equitat

En l’arbitratge d’equitat les decisions es prenen analitzant els fets i adoptant la solució que es considera més raonable segons el lleial saber i entendre de l’òrgan arbitral. El president o presidenta ha de tenir la llicenciatura en Dret.

Arbitratge de dret

En l’arbitratge de dret, l’òrgan arbitral ha de prendre les seves decisions sobre la base d’un raonament jurídic, és a dir, tenint en compte únicament les disposicions legals vigents. Tant el president o presidenta com els/les altres dos/dues àrbitres han de tenir la llicenciatura en Dret.

Les comercialitzadores de EDP Energía S.A.U. y EDP Comercializadora S.A.U. hi estan adherides en dret.

Com s´inicia?

El procediment sempre s’inicia a instància del consumidor o usuari, que pot presentar directament la sol•licitud d’arbitratge o fer-ho a través de la seva associació de consumidors i usuaris o un altre representant.

Al llarg d’aquest, tanmateix, l’empresari o professional pot plantejar les pretensions que tingui respecte al consumidor reclamant, sempre que estiguin directament relacionades amb la reclamació del consumidor, per tal que siguin igualment resoltes mitjançant l’arbitratge.

Les reclamacions entre particulars o aquelles en què el reclamant ha adquirit el bé o contractat el servei en la seva qualitat d’empresari o professional no poden ser resoltes a través del sistema d’arbitratge de consum.

Abans d’iniciar el procés d’arbitratge, en el cas de les comercialitzadores de EDP cal haver presentat abans la reclamació davant dels seus serveis d’atenció al client i no estar d’acord amb la resposta o no haver tingut contesta en el període de 30 dies..

Quines reclamacions es poden resoldre a través del sistema d’arbitratge de consum?

Tots els conflictes que afectin els drets legalment o contractualment reconeguts als consumidors i usuaris, amb independència de la seva quantia.

Tanmateix, no poden ser objecte d’arbitratge de consum:

 • Les qüestions sobre les quals hi hagi resolució judicial ferma i definitiva.
 • Aquelles en què les parts no tinguin poder de disposició.
 • Tampoc és possible l’arbitratge de consum en les qüestions en què segons la legislació vigent hagi d’intervenir el Ministeri Fiscal.
 • Quan concorri intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.
 • La responsabilitat civil per danys i perjudicis directament derivada d’intoxicació, lesió o mort o de fets en què hi hagi indicis racionals d’infracció penal.

Òrgans que intervenen en el sistema d’arbitratge de consum

Hi intervenen dos tipus d’òrgans: uns que són els encarregats de l’administració de l’arbitratge, que són les JUNTES ARBITRALS, i un altres que són els ÒRGANS ARBITRALS, que són els qui coneixen de la controvèrsia concreta i emeten el laude. Aquests són designats per a cada cas concret.

Poden ser d’àmbit municipal, de mancomunitat de municipis, provincial i autonòmic. A més, hi ha la Junta Arbitral Nacional.

Les comercialitzadores de EDP estan adherides a la Junta Arbitral Nacional i a les autonòmiques.

Llistat oficial d´entitats acreditades.

Plataforma UE-Reglament núm. 524/2013.

Juntes arbitrals

Aquestes juntes estan formades per un president i un secretari, càrrecs que recauen en personal al servei de les administracions públiques.

Les juntes arbitrals tenen, entre altres funcions, les següents:

 • Resoldre sobre les ofertes públiques d’adhesió.
 • Concedir o retirar el distintiu d’adhesió al sistema d’arbitratge de consum.
 • Gestionar i mantenir actualitzades les dades de les empreses o professionals que estiguin adherits al sistema d’arbitratge de consum a través de la Junta Arbitral de Consum.
 • Fer publicitat de les empreses o professionals adherits al sistema d’arbitratge de consum mitjançant ofertes públiques d’adhesió, en particular en l’àmbit territorial respectiu.
 • Elaborar i actualitzar la llista d’àrbitres acreditats davant de la Junta Arbitral de Consum.
 • Impulsar i gestionar els procediments arbitrals de consum i assegurar, quan sigui procedent, el recurs a la mediació prèvia al coneixement del conflicte pels òrgans arbitrals.
 • Gestionar l’arxiu arbitral, on s’han de conservar i custodiar els expedients arbitrals.
 • Proveir de mitjans i portar a terme les actuacions necessàries per al millor exercici de les funcions dels òrgans arbitrals i, si s’escau, dels mediadors.
 • Posar a disposició dels consumidors o usuaris i de les empreses o professionals formularis de sol•licitud d’arbitratge, contestació i acceptació, així com d’ofertes públiques d’adhesió al sistema d’arbitratge de consum.

Òrgans arbitrals

Una vegada comprovat per la Junta Arbitral de Consum que la sol•licitud d’arbitratge és admissible i que ambdues parts accepten que el conflicte es resolgui a través d’aquest procediment, són els àrbitres els qui resolen la reclamació, sempre escoltant ambdues parts i intentant, si s’escau, que aquestes arribin a un acord.

Per a cada cas concret que es presenta, la Junta Arbitral designa un òrgan arbitral, que s’encarrega de conèixer i resoldre el conflicte de consum plantejat davant de la Junta Arbitral. Aquest òrgan actua amb independència, imparcialitat i confidencialitat.

Atenent a l’acord de les parts o, a falta d’aquest, a la quantia i la complexitat de la reclamació, aquesta és resolta per:

 • Un àrbitre únic, designat entre els àrbitres proposats per l’Administració pública, o per 
 • Un col·legi arbitral, integrat per tres membres, cadascun d’aquests proposat, respectivament, per l’Administració pública, les organitzacions de persones consumidores i usuàries i les organitzacions empresarials.

Actua com a secretari o secretària dels òrgans arbitrals, amb veu però sense vot, el secretari o la secretària de la junta arbitral corresponent o la persona que es designi a l’efecte.

 • Tipus d'arbitratge: en dret.
 • Àmbit territorial: aquesta adhesió està limitada a les juntes arbitrals d’àmbit autonòmic.
 • Àmbit material: venda d’energies gas i electricitat, de serveis energètics i de serveis no regulats de revisió i manteniment d’instal•lacions, aparells i equips. Per tant, queden excloses d’arbitratge aquelles qüestions la responsabilitat de les quals recaigui sobre les empreses distribuïdores, com són les altes i les baixes de punts de subministraments, la revisió i la inspecció periòdica d’instal•lacions, la conducció de l’energia i la qualitat i la interrupció del subministrament i la lectura i el calibratge d’equips de mesura, així com qualsevol altra corresponent a l’activitat desenvolupada per les empreses distribuïdores d’energia. També se n’exclouen aquelles reclamacions l’import de les quals sigui superior a 3.000 euros.
 • Actuacions prearbitrals: per a l’admissió de la sol•licitud d’arbitratge, el sol•licitant ha d’acreditar haver presentat la reclamació corresponent pels mateixos fets i amb la mateixa pretensió davant dels canals d’atenció al client d’EDP amb almenys trenta (30) dies naturals d’antelació a la data de presentació de la sol•licitud d’arbitratge.

Com es tramita el procediment arbitral?

Sol·licitud

S’inicia amb la formalització d’una sol•licitud d’arbitratge, que es pot presentar en la Junta Arbitral de Consum directament o a través d’una associació de consumidors.

La sol·licitud ha d’incloure:

 • Les dades identificadores de les parts en conflicte.
 • Una descripció clara i breu dels fets.
 • Una indicació clara de la pretensió: què es vol aconseguir i la seva quantificació econòmica.
 • Fotocòpia dels documents relacionats amb el conflicte de consum que en permetin l’anàlisi (factures, pressupostos, contractes, fotografies) i la signatura.

Cal tenir en compte que en el cas de les comercialitzadores de EDP s’ha d’haver presentat, amb anterioritat a la sol•licitud d’arbitratge, la reclamació davant dels serveis d’atenció al client.

Una vegada rebuda la sol·licitud, es comprova que aquesta reuneix els requisits exigits legalment i que la reclamació pot ser resolta a través del sistema d’arbitratge de consum.

Mediació

Quan no hi hagi causes per a la inadmissió de la sol•licitud d’arbitratge i llevat que les parts s’oposin a la mediació o aquesta hagi estat intentada abans sense assolir un acord entre aquestes, la Junta Arbitral de Consum, a través dels procediments que cadascuna d’aquestes tingui establerts, intenta que les parts arribin a un acord sense necessitat de comptar amb la intervenció dels àrbitres.

Els mediadors, igual que els àrbitres, estan subjectes en la seva actuació als principis d’independència, imparcialitat i confidencialitat.

L’intent de mediació pot suspendre durant un mes el termini màxim previst per dictar el laude (6 mesos).

Òrgan arbitral

Iniciat el procediment arbitral, el president de la junta, per torn de la llista d’àrbitres acreditats davant de la Junta Arbitral de Consum, designa un àrbitre o un col•legi arbitral per conèixer el conflicte.

Al·legacions de les parts i audiència

Al llarg de tot el procediment les parts són escoltades i els són traslladats tots els documents, les al•legacions o les proves que es presentin. En particular, són requerides expressament per a la contestació de la sol•licitud i per a l’audiència, on poden manifestar tot el que considerin convenient sobre el conflicte existent.

En qualsevol moment abans que finalitzi l’audiència, les parts poden modificar o ampliar la sol•licitud i la contestació, amb la possibilitat de plantejar-se reconvenció respecte a la part reclamant.

Quant a l’assistència a les audiències, les comercialitzadores de EDP les porten a terme per mitjans telemàtics, a causa de la gran dispersió geogràfica dels seus clients.

Laude

El procediment finalitza amb un laude que, com una sentència judicial, resol el conflicte.

El laude és de compliment obligat per a ambdues parts (té un valor equivalent al d’una sentència judicial) i s’ha de complir en el termini que indiqui. En cas que una de les parts no compleixi el laude dictat, l’altra en pot instar el compliment forçós. En aquest cas, la Junta Arbitral de Consum facilita tota la documentació necessària perquè se’n pugui sol•licitar l’execució davant dels jutjats de primera instància del lloc on s’hagi emès el laude.

Recursos

Contra el laude dictat pel col•legi arbitral només s’hi pot interposar el recurs d’anul•lació davant de l’Audiència Provincial en un termini de dos mesos des de la notificació als interessats i el recurs de revisió, d’acord amb el que s’estableix en la legislació processal per a les sentències judicials fermes.

Quina és la junta competent per resoldre una sol•licitud d’arbitratge?

La junta arbitral de consum competent és aquella a la qual per a ambdues parts, de comú acord, sotmetin la resolució del conflicte.

Si hi ha una limitació territorial en l’oferta pública d’adhesió al sistema d’arbitratge de consum, com és el cas de les comercialitzadores de EDP, és competent la junta arbitral de consum a la qual s’hagi adherit l’empresa o el professional i, si s’ha adherit a diverses, aquella per la qual opti el consumidor.

Fi del contingut principal